Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca Positive SSL

Prezentarea facultatii

Înfiinţarea şi acreditarea Facultăţii de Şiinţe Economice în centrul universitar Cluj-Napoca este o concretizare a crezului fondatorilor universităţii că o şcoală de elită se naşte şi se consolidează în centre universitare consacrate.

Misiunea facultăţii noastre este de a oferi instruire, educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea de specialişti cu studii superioare în domeniile administrarea afacerilor şi contabilitate, specialişti capabili să lucreze în companii naţionale şi internaţionale sau să dezvolte afaceri proprii. În acest scop organizăm două programe de studii de licenţă care se continuă cu un program de studii de masterat, precum si cursuri postuniverstare:

LICENTA

  • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
  • Contabilitate şi informatică de gestiune

MASTERAT

  • Contabilitatea şi auditul afacerilor

POSTUNIVERSITARE

  • Managementul compartimentelor financiar-contabile
  • Contabilitate digitală şi e-accounting
  • Contabilitatea și fiscalitatea afacerilor
  • Contabilitate pentru juriști, manageri şi administratori de afaceri

Procesul de învăţamânt se desfăşoara într-un sediu modern, construit în conformitate cu standardele europene, având 3 amfiteatre, 30 de săli de seminar, laboratoare moderne (informatică, contabilitate informatizată, merceologie, limbi straine, etc.), internet wireless, bibliotecă cu două săli de lectură (una clasică şi una informatizată), cu un bogat fond de carte şi reviste. Toate acestea nu ar avea valoare fără corpul profesoral de înaltă competenţă academică, cu o bogata experientă didactico-pedagogica şi practică, entuziast şi pasionat de abordarea modernă a procesului instructiv-educativ şi care utilizează cele mai noi şi eficiente metode de predare-învatare-evaluare care stimulează nu numai progresul cunoaşterii, ci şi definirea identităţii personale a studenţilor şi masteranzilor. Suntem promotorii educaţiei bazate pe valori şi performanţă, a învaţământului centrat pe dezvoltarea capacităţii şi personalităţii studentului, oferind o pregatire academica solidă care îmbină curriculumul naţional cu cel internaţional utilizat în cele mai prestigioase universităţi de acelaşi profil din ţară şi străinatate. Astfel, toate disciplinele de studiu se bazează pe materiale multimedia, în procesul didactic utilizându-se mijloacele moderne de transmitere a datelor şi informaţiilor. Facultatea noastră este locul unde fiecare student este important. Promovăm formarea unei comunităţi a valorilor academice care sunt respectate prin responsabilizare şi încurajare a comportamentului pozitiv şi nu prin constrângere.

Fiecare student este îndrumat şi încurajat să-şi dezvolte propriile aptitudini şi vocaţii cu scopul de a-l ajuta să-şi creeze un viitor de succes. Practica seriilor şi grupelor cu număr redus de studenţi oferă posibilitatea fiecărui cadru didactic să cunoască studenţii şi să acorde o atenţie deosebită dezvoltării personale a fiecăruia. În cadrul facultăţii funcţioneaza şi Centrul de informare, consiliere şi orientare în carieră pentru susţinerea activităţilor de consiliere individuală şi de grup, coaching, orientare profesională, gestiune a carierei etc. Centrul oferă programe de dezvoltare a carierei care vizează optimizarea permanentă a abilităţilor personale şi profesionale ale studentilor.

Studenţii şi masteranzii sunt atraşi în activitatea de cercetare prin intermediul cercurilor stiinţifice studenţesti (cercul de contabilitate, cercul de informatică economica, cercul de economie, cercul de finanţe, cercul de management, cercul de marketing) care urmăresc aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor dobândite şi cultivă deprinderea studenţilor de a raţiona şi de a interpreta logic informaţiile, şi de a emite puncte de vedere proprii. Anual se organizează Sesiunile de comunicări ştiinţifice, ale studenţilor, respectiv ale masteranzilor, cele mai bune comunicări fiind premiate şi publicate în Analele facultăţii. In scopul crearii de contacte între studenţi şi viitorii angajatori s-a înfiinţat clubul studenţesc " Business Club" în cadrul căruia se organizează întâlniri periodice cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, administraţiei publice, bancilor etc.

Anual se organizează sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională sub egida "Probleme actuale ale gândirii, ştiinţei şi practicii economico-sociale" ajunsă la editia a XX-a, care s-a bucurat şi se bucura de o largă participare a cadrelor didactice de la universităţi de prestigiu din ţară şi strainatate. Centrul de cercetări economice infiinţat în cadrul facultăţii este nucleul dezvoltării şi afirmării cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor pe tarâmul cercetării economice. În domeniul cercetării ştiinţifice este de remarcat colaborarea cu Filiala Cluj a Academiei Române în organizarea de conferinţe, simpozioane, mese rotunde, etc..

De la înfiinţare şi până în prezent au absolvit facultatea noastra 4.875 studenţi şi 979 masteranzi, dintre care peste 80% profesează în domeniu. Dintre aceştia un procent însemnat şi-au dezvoltat afaceri proprii sau deţin functii de conducere în mediul de afaceri, instituţii publice, bănci etc. Aceasta se datorează faptului că diplomele obţinute la facultatea noastră au şi vor avea o certă valoare academică care garantează integrarea rapidă a absolvenţilor noştri pe piaţa forţei de muncă sau în dezvoltarea de afaceri proprii. Ne vom distinge în continuare prin seriozitatea şi calitatea deosebită a procesului de învăţamânt şi a cercetării. Ne propunem sa atingem un nivel de excelenţă în cercetarea ştiinţifică, să ne clasăm între liderii care asigură un învăţamânt superior de calitate şi să dezvoltăm oportunităţi pentru formarea continuă în domeniul economic.

Crezul nostru este şi rămane - seriozitatea şi calitatea deosebită a procesului de invăţământ şi ataşamentul faţă de adevărurile ştiinţelor economice.

Untitled Document